Om oss

Om NCE Smart Energy Markets

Norwegian Centres of Expertise (NCE) er Norges tyngste satsing på utvikling av konkurransedyktige og dynamiske næringsklynger – på tvers av bransjer og sektorer, både nasjonalt og internasjonalt.

I 2009 fikk Smart Energy Markets-klyngen, ledet av Smart Innovation Norway, status som et såkalt Norwegian Centre of Expertise (NCE). I Norge er det totalt 14 næringsklynger som er kvalifisert for NCE-programmet.

NCE Smart Energy Markets er en katalysator for ambisiøse problemløsere og problemeiere, som vil skape næringsutvikling og muligheter ut av økende energiutfordringer i det grønne skiftet

Bærekraft

Om klyngen

 • Vokser i rekordfart

  NCE Smart Energy Markets har som formål å fremme næringsutvikling og internasjonal vekst gjennom forskningsbasert innovasjon. Programmet eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge. Næringsklyngen har i dag over 70 medlemmer (bedrifter, akademia og offentlige aktører) og er den raskest voksende og mest internasjonalt orienterte energi- og IKT-næringsklyngen i Norge.

  NCE Smart Energy Markets fungerer som en sterk innovasjonsmotor fordi klyngen effektiviserer offentlig sektor, skaper næringsutvikling og tilrettelegger for fremtidige markedsmuligheter.

 • Ekspertkompetanse innen energi

  Klyngepartnerne i NCE Smart Energy Markets sitter med unik kompetanse og kunnskap innen smart energi og digitale teknologier, og målet er å være verdensledende på disse områdene. Energi står sentralt i alle klyngens prosjekter, noe som har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

  Tildelingen av de prestisjetunge EU Horisont 2020-prosjektene PERMIDES, EMPOWER, INVADE, E-LAND og FLEXGRID, er viktige eksempler på den posisjonen klyngen har opparbeidet seg internasjonalt.

 • Drivere for omstilling

  Vi er inne i en epoke der det stilles høye krav om digitalisering, automatisering og delingskulturen brer seg. Hvordan vi konsumerer produkter og tjenester, hvordan vi lever våre liv, driver vår forretning og produserer våre varer, endres. Og det går raskt. Vi står midt i det digitale hamskiftet.

  Med økende grad av fornybare energiressurser og høye forventninger om energipålitelighet, må vi revurdere hvordan vi kobler sammen og utnytter våre tilgjengelige energiressurser, for fullt ut å dra nytte av synergiene mellom dem.

  Nye investeringer i elektrisk infrastruktur vil være kostbare, noe som krever alternative løsninger som å utvide eksisterende infrastruktur sammen med nye rimelige teknologier.

  Desentralisert kraftproduksjon og lagring tvinger seg frem og er på agendaen til en lang rekke bedrifter. Ved å produsere fornybar kraft lokalt og lagre den lokalt, vil næringslivet ta større kontroll over egne kostnader, og samfunnet vil kunne redusere investeringene i regional- og distribusjonsnettet. Utviklingen krever lokal produksjon, lokal lagring og lokal bruk.

  Behovet for rask, strukturert innovasjon og bærekraftig næringsutvikling er prekær. Driverne for den nødvendige omstillingen er nye, bærekraftige forretningsmodeller, intelligent teknologi og økt brukerfokus.

Bli medlem i klyngen NCE Smart Energy Markets og få tilgang til unik kompetanse fra et voksende nettverk

Er din bedrift godt nok rustet for digitaliseringen og et samfunn i endring? Vårt nettverk har kompetanse som kan gi din bedrift konkurransefordeler i markedet.

Inge Michael Bilet

"Ved å bare være tilstede her så har vi oppnådd å knyttet veldig verdifulle og gode kontakter med andre partnerbedrifter, og det gir en synergi som vi synes er veldig spennende! "

John Amundsen, Storespeed (Partnerkonferansen 2022)

Nyheter

Næringsklyngens råd til politikerne: – Øk satsingen på eksport innen fornybar energi!

Klimakrisen og verdens behov for å ta denne på alvor representerer en enorm forretningsmulighet innen virksomhet der Norge har betydelig kompetanse, nemlig klimavennlige energiteknologier.