Næringsklyngens råd til politikerne: – Øk satsingen på eksport innen fornybar energi!

Inge Bilet, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets, har bidratt til rapporten «Fornybarnæringen eksporterer: En satsing for økt eksport mot 2030». Foto: Anja Lillerud
Inge Bilet, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets, har bidratt til rapporten «Fornybarnæringen eksporterer: En satsing for økt eksport mot 2030». Foto: Anja Lillerud

Klimakrisen og verdens behov for å ta denne på alvor representerer en enorm forretningsmulighet innen virksomhet der Norge har betydelig kompetanse, nemlig klimavennlige energiteknologier.

Gjennom rapporten «Fornybarnæringen eksporterer: En satsing for økt eksport mot 2030» ønsker næringsklyngen NCE Smart Energy Markets sammen med flere andre å fortelle myndighetene at fornybarbransjen representerer et stort eksportpotensial. I sum er det snakk om 200 milliarder kroner.

– Da snakker vi ikke om å eksportere fornybar energi, altså strømmen, i seg selv. Det går på kompetanse og teknologi. Rapporten presenterer Norges eksportmuligheter innen fornybar energi og peker på fem konkurransefortrinn, forteller Inge Bilet, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets.

Konkurransefortrinnene er definert som følger:

 1. Utvikling, drift og eierskap
 2. Leverandørindustri til kraftproduksjon (havvind, solkraft)
 3. Hydrogen
 4. Smarte løsninger i kraftsystemet
 5. Energiinfrastruktur til fartøy og kjøretøy

Smarte løsninger

NCE Smart Energy Markets har blitt invitert med i arbeidet med rapporten fordi klyngen representerer et sentralt kompetanse- og innovasjonsmiljø. Sammen med ElBits, Norwep, Aneo, NHO, Å Energi, Heimdall Power, Energi21, Abelia, Statkraft og Eviny – med Fornybar Norge i spissen – har næringsklyngen satt ord på hva som er viktig i bransjen, hvilke eksportmuligheter som finnes og hvor kompetansen er.

Bilet røper at det er konkurransefortrinn nummer 4 (smarte løsninger i kraftsystemet) som NCE Smart Energy Markets har bidratt særlig med.  

– Vi har vært med på å påvirke innholdet i rapporten og trukket frem noen eksempler på selskaper i klyngen som er i ferd med å bygge posisjoner i utlandet på dette feltet, påpeker han.

Klyngelederen nevner Heimdall Power, Wattscout Solutions, eSmart Systems og Smart Energy Systems, som alle utvikler smarte løsninger i kraftsystemet. Hensikten er å vise at Norge har bygget viktig kompetanse som gjør det mulig for norske selskaper å vinne terreng i utlandet.

Langt fremme

– Rapporten peker i tillegg på at vi har en del forutsetninger for å være gode på nettopp dette området. For det første har vi et værbasert kraftsystem, gjennom vannkraft. Det har vi erfaring med fra mange år, og ganske mye lengre enn mange andre land. Derfor har vi bygget ledende kompetanse. Vi ligger langt fremme i digitaliseringen av kraftsystemet, understreker Bilet.

De smarte løsningene kan være teknologi, sensorer, software eller hardware – men det kan også være kompetanse som kan eksporteres.

– I hovedsak har vi mye tilgjengelig data fra kraftsystemet. Der har vi mye kunnskap og erfaring som er eksporterbart til Europa og verden, forteller han.

Bilet er samtidig tydelig på at det fortsatt er mye å ta tak i. Blant annet mange små nettselskaper som ikke samarbeider med hverandre.

– De utveksler ikke informasjon og er silobasert. Dette tar bransjen selv tak i nå ved å etablere et selskap som skal samle nettselskapene for å standardisere og utvikle løsninger i fellesskap.

Klynger kobler offentlige og private aktører

Rapporten omtaler blant annet klyngevirksomhet som en viktig faktor for å lykkes. Under kapitlet «Suksesskriterier» står en tydelig anbefaling om at kompetansemiljøene innen kraftmarkedet må samarbeide tettere. Det kan oppnås gjennom videreføring av klyngeprogrammet og næringsklynger som legger til rette for deling av kompetanse.


Klyngeleder for NCE Smart Energy Markets, Inge Bilet, og leder for Communities hos Smart Innovation Norway, Eli Haugerud, oppfordrer de norske myndighetene til å satse på eksport av kompetanse og teknologi knyttet til fornybar energi. Foto: Anja Lillerud
Klyngeleder for NCE Smart Energy Markets, Inge Bilet, og leder for Communities hos Smart Innovation Norway, Eli Haugerud, oppfordrer de norske myndighetene til å satse på eksport av kompetanse og teknologi knyttet til fornybar energi. Foto: Anja Lillerud

– Vi må bryte ned siloene, slik at vi kan få private selskaper til å vokse og samarbeide med kommunalt eide selskaper. Kommunale nettselskaper fokuserer hovedsakelig på sin region – ikke på å bli store på eksport. Derfor bør nettselskapene fungere som «testbed» for norske teknologileverandører. Hvis de offentlig eide selskapene i større grad åpner, kjører piloter og samarbeider med private norske selskaper, kan de sammen utvikle løsninger som igjen kan eksporteres, påpeker klyngelederen. Han legger til:

– Klyngene kobler selskapene sammen og rigger slike piloter og samarbeidsprosjekter mellom aktører i næringslivet. Det har vi ønsket å få med i rapporten.

Vil ha myndighetene på laget

Målet er at rapporten skal påvirke myndighetene og fokuset på hva som er gode eksportmuligheter, eller bransjer som eksporterer.

– Vi syns det er viktig at myndighetene styrer sine virkemidler inn mot denne bransjen, slik at fornybarbransjen både fortsetter å utvikle seg, men også blir en enda større eksportnæring, sier Bilet.

Han håper at en økt satsing på eksport innen fornybar energi vil komme klyngepartnerne til gode gjennom at det tilføres penger fra det offentlige til å gjennomføre prosjekter, piloter, innovasjon og utvikling.

– Til syvende og sist handler det om å bidra til å løse energikrisen. Det er viktig, avslutter Inge Bilet.

NCE Smart Energy Markets deltar i Kraftløftet: – Mulighet til å påvirke

Klyngeleder i NCE Smart Energy Markets, Inge Bilet, gleder seg til å bidra til Kraftløftet sammen med klyngens medlemmer. Foto: Anja Lillerud

Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har blitt invitert til å delta i en arbeidsgruppe under Kraftløftet, som skal bidra til å løse utfordringene knyttet til kraftsituasjonen i Norge. Dette samarbeidet vil være til stor fordel for medlemsbedriftene i klyngen.

Sammen har LO, NHO og Olje- og Energidepartementet satt i gang Kraftløftet – et fremtidsrettet trepartssamarbeid for å sikre økt krafttilgang raskere.

I Norge har vi lang tradisjon for å bruke trepartssamarbeidet til å komme oss igjennom krevende saker. Kraftsituasjonen er en slik krevende sak.

– Et av Norges fremste konkurransefortrinn er at vi har et velfungerende trepartssamarbeid. Historien har tydelig vist oss at vi finner fram til gode løsninger ved å bruke trepartssamarbeidet, og nå tar vi det også i bruk for å igjen oppnå et annet av våre konkurransefortrinn: Rikelig tilgang på ren og rimelig kraft. Mer fornybar kraft, mer nett og mer energieffektiv bruk av krafta vår er løsningen, uttalte olje- og energiminister Terje Aasland i forbindelse med lanseringen av Kraftløftet før sommeren.

Det haster

Arbeidsutvalget i Kraftløftet, som består av representanter fra Olje- og energidepartementet (OED), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), har som mål å samarbeide om tiltak, mobilisering og nye grep for å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringslivet og forbrukerne i Norge innen 2030.

Bakgrunnen for samarbeidet er utsiktene til at Norge kan stå overfor et underskudd på den nasjonale kraftbalansen allerede om 3-4 år, dersom det ikke gjøres tiltak for å øke tilgangen på fornybar kraft og nett i landet, samt bruke kraften mer effektivt. Mandatet for samarbeidet er nå klart, og arbeidsutvalget er satt ned. Hovedformålet med Kraftløftet er å sikre rask implementering av tiltak, mobilisering av prosjekter og god operativ oppfølging av krevende saker.

Muliggjørere og problemløsere

Som en del av arbeidet skal LO og NHO utarbeide en strategi som år for år viser hvordan næringslivet kan mobiliseres og settes i stand til å bygge ut mer fornybar kraft og nett raskt. Strategien vil også anbefale tiltak for å realisere energieffektivisering i husholdninger, næringsbygg, industrien og resten av økonomien.

Det er her næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har blitt invitert til å bidra. Fordi: Klyngemedlemmene representerer muliggjørere og problemløsere i Kraftløftet.

– Vi ser frem til å delta i arbeidsgruppen og hjelpe til med å finne løsninger som sikrer tilstrekkelig krafttilgang for næringslivet og forbrukerne i Norge. Gjennom dette samarbeidet vil klyngens medlemsbedrifter ha en mulighet til å påvirke utviklingen av energiområdet og realisere potensialet for energieffektivisering i landet, kommenterer Inge Michael Bilet, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets.

Storbritannias handelskommissær om Smart Innovation Norway:
– Interessant for oss på flere måter

Dagens tette bånd mellom Storbritannia og Norge på mange områder gir grunnlag for ytterligere samarbeid, og Smart Innovation Norways nettverk og ekspertiseområder er både interessante og relevante.

Slik konkluderte Storbritannias handelskommissær, Chris Barton, etter å ha besøkt Smart Innovation Norway på Remmen.

Han var i Norge for å bli kjent med og lære av bedrifter, partnere og prosjekter som den britiske ambassaden i Oslo jobber tett sammen med, og som driver med teknologi og innovasjon som er av interesse for Storbritannia.

Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Batteriretur, Paxster og NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) var blant dem handelskommissæren og reisefølget fra ambassaden besøkte.

– Stort potensial for økt samarbeid

– Det arbeidet som gjøres hos Smart Innovation Norway, er interessant for oss på mange ulike måter, sa Barton.

Storbritannia er blant verdens fremste innen innovasjon, tech og kunstig intelligens (KI), men ønsker videre vekst for å bidra ytterligere til samfunnsutviklingen både kommersielt og når det gjelder tjenester innen helse, utdanning og energi.

– Hvilke konkrete samarbeidsmuligheter ser du mellom Storbritannia og Smart Innovation Norway?

– Begge parter er ledende innen arbeidet med å redusere CO2-avtrykket, og her er kunstig intelligens, teknologi og smarte løsninger utrolig viktig. Jeg er glad for å kunne si at vi allerede samarbeider innenfor disse områdene, men potensialet er fortsatt stort, påpekte Barton.

Handelskommissæren pekte også på kunstig intelligens som en enormt viktig faktor innenfor helse.

– Kunstig intelligens har et stort potensial til å øke kvaliteten på og påliteligheten til helsetjenester samt utgjøre en forskjell i et forebyggende perspektiv, sa han.

Dekommisjonering, KI og energi

Storbritannia og Norge har i veldig mange år allerede hatt et godt og bredt samarbeid innen områder som handel, investeringer, politikk og samfunn. Et fagfelt som er nytt for Smart Innovation Norway, er dekommisjonering.

CEO i Smart Innovation Norway, Kjell Reidar Mydske, presenterte selskapet for en lydhør handelskommissær. FOTO: Anja Lillerud

– Vi lanserte DECOM-klyngen vår i april i fjor, og flere av våre klyngemedlemmer og aktører i miljøet rundt oss samarbeider allerede med britiske bedrifter om dekommisjonering. Dette kan helt klart utvides, sier daglig leder Kjell Reidar Mydske.

Mange av bedriftene i Smart Innovation Norways inkubator og tre næringsklynger ønsker å fokusere mer på eksport, og i så måte er det et positivt signal at Storbritannias handelskommissær for Europa kommer til Norge og da prioriterer å bli  bedre kjent med Halden-miljøet.

Foruten Smart Innovation Norway består Halden-miljøet av Institutt for Energiteknikk, Høgskolen i Østfold, eSmart Systems og Halden kommune.

– Det viser at vi er en ledende aktør innenfor våre fagområder, og det er særlig ekspertisen vår på kunstig intelligens som gjør at vi legges merke til internasjonalt, konstaterer Mydske.

Han benyttet besøket til å oppfordre handelskommissæren og ambassaden til å delta på Smart Innovation Norways arenaer med økt samarbeid som målsetting.

– Og så håper vi kunne ta med en del bedrifter på studiebesøk til Storbritannia for å se på mulighetene for eksport og læring. Det hadde vært veldig spennende, sier Kjell Reidar Mydske.

– Mye av utviklingen skjer i Storbritannia

Norge har flere fordeler når det gjelder å ta i bruk kunstig intelligens. Vi har blant annet anerkjente forsker-, innovasjons- og utdanningsmiljøer, høy digitaliseringsgrad i offentlig sektor, og et stort og godt datagrunnlag, noe som er en forutsetning for kunstig intelligens.

Klas Pettersen er daglig leder i NORA og planlegger en konferanse i London i desember sammen med sin britiske samarbeidspartner The Alan Touring Institute. FOTO: Anja Lillerud

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) er en inngangsdør for internasjonale aktører til disse faktorene, og Storbritannia er en prioritert samarbeidspartner for NORA.

– Veldig mye av utviklingen innen kunstig intelligens skjer nettopp i Storbritannia. De har også veldig mange spennende bedrifter som tar i bruk kunstig intelligens på mange ulike områder, sier daglig leder Klas Pettersen.

Han er opptatt av å styrke de eksisterende båndene til britene, og en viktig samarbeidspartner er The Alan Touring Institute, en britisk organisasjon tilsvarende NORA.

– I desember arrangerer vi en konferanse sammen, og vi ønsker å styrke den pågående utvekslingen vi har av studenter. Det er også viktig for oss å etablere nye forskningssamarbeid og se på hvordan vi kan ta i bruk forskningsresultater i industrien til det beste for samfunnsutvikling, næringsliv og industri, sier Pettersen.

Smart Innovation Norway accelerating the Indian green shift 

Through the DREAMS project, Smart Innovation Norway maintains and enhances the Norwegian Indian collaboration within the energy sector. The 3-year-lasting project will use emerging technologies to showcase the potential of intelligent load management.

For several years already, Smart Innovation Norway has been collaborating with Indian businesses. In 2019, during the India visit of H.E. Norwegian Prime Minister Erna Solberg, the non-profit research institution Smart Innovation Norway was introduced to three power distribution companies, which are among the project partners in DREAMS (Demand Response driven Energy Advancements and Moderation of Services).  

Showcasing Demand Response

Since then, Norwegian and Indian companies have been involved with each other on multiple project plans leading to an excellent understanding within Smart Innovation Norway of the needs and challenges of these companies.  

The DREAMS project aims to leverage emerging digital technologies and behavioural sciences to showcase the potential of intelligent and automated load management. That means Demand Response (D.R.) for enhancing energy access and affordability, clean energy penetration, and energy efficiency for consumers and energy utilities. 

Six Indian Partners

From November 2022 until late autumn 2025, Smart Innovation Norway will be working together with the six following Indian partners: 

 • Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIM-A) 
 • CESC Limited – public utility 
 • BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) – public utility 
 • Research and Innovation Circle of Hyderabad (RICH) 
 • BSES Yamuna Power Limited (BYPL) – public utility  
 • Noida Power Company Limited – public utility 

State advisors

The utility companies’ partners in the project are public sector companies that work closely with the state and central governments.   

In addition, IIM-A and RICH are institutions that advise the state and central government on issues related to the power sector. BRPL, BYPL and Noida Power are members of the Northern Region Power Committee (a governmental forum for all grid companies in northern India) and have a strong voice in regulatory development stages. 

400 voluntary consumers

As part of DREAMS, the partners also intend to develop an advisory and monitoring group where they would like to invite representation from federal regulators and the Ministry of Power, aiming to engage them from project initiation. 

Among the implementation activities are these: 

 • Through scientifically designed and well-thought-through awareness campaigns and onboarding programs, they will sign 400 voluntary consumers across different segments such as residential (including marginalized populations), agricultural, industrial and commercial sectors.  
 • Correct use cases of demand response will be designed and demonstrated.  
 • Through IoT connectivity and smart devices, the real-time consumption data of consenting consumers will be captured and processed using data science and artificial intelligence tools to offer actionable «real-time consumption insights» to consumers. 

Forskningsrådets direktør lot seg imponere over Halden-miljøet

– En utrolig lærerik dag som har gitt meg et spennende og inspirerende innblikk i aktiviteten ved Smart Innovation Norway og Institutt for Energiteknikk (IFE)!

Slik oppsummerte Mari Sundli Tveit, direktør for Norges forskningsråd, sitt besøk i Halden i slutten av januar.

Gjennom presentasjoner av de to forskningsinstitusjonene fikk Sundli Tveit og konstituert områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering, Kristin Danielsen, et godt overblikk over arbeidet som gjøres, og over målene som er satt.

– Vi jobber med dette i det daglige, og da er det utrolig viktig å høre fra fagmiljøene direkte og forstå utfordringene fra deres vinkel, sier direktøren.

– Vi skal muliggjøre innovasjon

Dagen i Halden bød på gode diskusjoner og viktige innspill, og Sundli Tveit er klar på at besøket kommer til å ha innvirkning på det videre arbeidet i Forskningsrådet.

Mari Sundli Tveit, direktør Norges forskningsråd. FOTO: Thomas Keilma
Mari Sundli Tveit, direktør Norges forskningsråd. FOTO: Thomas Keilma

 – Vi er til for å muliggjøre innovasjon i institusjoner som Smart Innovation Norway og IFE, og dager som dette er viktige for den delen av jobben vår.

Direktøren lot seg imponere av hvordan institusjonene knytter fagområder sammen og får ting til å skje.

– Dere har forståelse for og får til samspill i alle skjæringsflatene enten det er kunstig intelligens, robotikk, nukleær virksomhet, simulering eller andre områder dere jobber med. Overføringsevnen er stor, og dere får ny teknologi ut i faktisk anvendelse, skryter hun.

Har stor tro på arbeidet

Med økt innsikt i den nasjonale og internasjonale betydningen forskningsarbeidet i Halden har, ser Sundli Tveit fram til å bidra til å legge til rette for økt fart og framgang.

– Jeg gleder meg til å følge dere framover, og jeg har stor tro på arbeidet dere gjør, sier hun.

Helhetlig verdikjede

Smart Innovation Norways forskningsdirektør, Dieter Hirdes, er glad for å ha oppnådd målet med å få fram hvordan de knytter forskningen sammen med næringslivet i industriklyngene i en helhetlig verdikjede fra anvendt forskning og fram til privat og offentlig verdiskaping.

– IFE har vært internasjonalt kjent siden starten i 1958, men det skjer mye på IFE, spesielt innen digitale systemer og tilhørende laber. Det er ikke like kjent at Smart Innovation Norway er helt i norgestoppen innen EU-forskning med fokus på anvendt forskning og verdiskaping i samfunn og næringsliv. Vi er veldig glade for at ledelsen i Forskningsrådet klarte å prioritere en hel dag til å informere seg om forskningsmiljøene i Halden, sier han.

Handlekraftig trio skal løfte Smart Innovation Norways kompetanse på bærekraft

Brita Staal og Manuela Freté tredobler den nasjonale og internasjonale erfaringen og kompetansen innen bærekraftarbeid når de blir kolleger med Mikael af Ekenstam i Nordland.

– Med Manuela og Brita om bord har vi fått et drømmeteam her oppe. Jeg er utrolig fornøyd med å ha dem med på laget, sier seniorrådgiver hos Smart Innovation Norway, Mikael af Ekenstam.

Brita Staal og Manuela Freté
Brita Staal og Manuela Freté er blant de nyeste tiskuddene i Smart Innovation Norway-familien. FOTO: Mikael af Ekenstam

Selv er han svensk innflytter til Narvik og har vært ansatt i Smart Innovation Norway siden 2019. Manuela er fransk og opprinnelig fra Romania, men anser seg som europeer siden hun har studert, jobbet og bodd i mange ulike EU-land, mens Brita er norsk med mange års erfaring fra bærekraftarbeid i Sverige og Danmark.

Felles for alle tre er at de er lidenskapelig opptatt av og eksperter på bærekraft og klima. De ser det enorme potensialet Smart Innovation Norway har til å knytte EU og Norge tettere sammen gjennom grønne omstillingsprosjekter, og de vil være med og bidra til de store samfunnsendringene som vil komme framover.

Med Smart Innovation Norway som arbeidsgiver, mener de å ha de beste forutsetningene til å gjøre nettopp det.

Fra Paris til Harstad

Med sin allsidige bakgrunn, bringer Manuela Freté blant annet med seg erfaringer fra seks år som prosjektleder for bærekraftarbeidet i det verdensomspennende firmaet Deloittes kontor i Paris. Hun ledet prosessen med å etablere og forankre den da nyopprettede avdelingen, og i løpet av disse årene økte antall ansatte fra 30 til 120 personer.

– Det var moro og lærerikt å være med på den reisen. Avdelingen eksisterer den dag i dag og har kommet for å bli, forteller hun.

En annen oppgave i Deloitte var å lede en arbeidsgruppe i et EU-prosjekt. Den erfaringen kom til nytte etter at Freté og familien flyttet til Harstad i 2019 da ektemannen ble ansatt som prosjektleder for sykkelrittet Arctic Race of Norway, kom EU-erfaringen godt med.

– Jeg fikk jobb i Harstad kommune hvor kommunens hittil eneste EU-prosjekt var et av mine ansvarsområder. Jeg jobbet også i kraftselskapet Nordkrafts innovasjonsavdeling med blant annet oppstartsprosjekter innen energi. Noe av det vi gjorde var å utvikle mobile ladestasjoner til el-biler i regionen, utvikle mobile batteriløsninger for andre sektorer samt mobile ladeløsninger for de elektriske kjøretøyene til Arctic Race of Norway, forteller 34-åringen.

Utenom jobb har Freté etablert Link Harstad, et nettverk som skaper møteplasser for unge arbeidstakere i regionen.

Har Europa som arbeidsområde

For Brita Staals del, er det en stor motivasjonsfaktor å jobbe i en bedrift der arbeidet man gjør, fører til konkrete resultater og skaper innovasjon i samfunnsprosessene. Hun har fulgt Smart Innovation Norway en tid og latt seg imponere av selskapets forretningsmodell hvor man kobler forskning, innovasjon, inkubasjon og kommuner i reelle prosjekter.

Mikael af Ekenstam, Brita Staal og Manuela Freté
Mikael af Ekenstam, Brita Staal og Manuela Freté har mange planer for bærekraftarbeidet som de skal ha ekstra fokus på. FOTO: Privat

– Jeg får helt ståpels av å tenke på det skal skje i energimarkedene i Norge. For det første må vi gjennom en enorm effektiviseringsjobb. For det andre har man målsetting om å doble energiproduksjonen i Norge. Hvis vi skal eksportere fastlandsproduksjon og bygge opp det grønne industrieventyret som vi håper på, ligger det en fryktelig stor jobb foran oss. Og da er det veldig spennende å være del av et miljø som har kompetanse på dette, påpeker hun.

De fire siste årene har Staal kun jobbet med internasjonale prosjekter. For selv om arbeidsstedet er Kabelvåg i Nordland, er arbeidsområdet europeisk, og klima er det store interessefeltet både profesjonelt og personlig.

Da passer det som hånd i hanske at arbeidsgiveren er den aktøren i Norge med fleste EU-prosjekter innen grønn energi, og som konkret jobber med temaet i samfunnsutviklingsprosjekter.

– EU-kommisjonen har som mål å dekarbonisere Europa, og de starter med alle typer bygninger. De skal frigjøres fra avhengigheten av russisk gass, og jeg syns det er kjempespennende å se hvor innovativ og sterk EU er i denne situasjonen. Dessuten viser krigen i Ukraina at dette ikke bare er et energispørsmål, sier Staal.

– Stort potensial

Mikael af Ekenstam er godt kjent med flere forhold i Nord-Norge etter å ha vært Smart Innovation Norways ledd inn i Smart Narvik-avtalen siden 2019. Landsdelen har både lignende og helt andre typer energiutfordringer enn Sør-Norge, og kompetansehevingen og -utvekslingen i selskapet kommer til å øke i samsvar med potensialet som de to nyansettelsene representerer.

Sammen med Staal og Freté har han et enormt nettverk og unik erfaring og kompetanse. Nå gleder Ekenstam seg til å sette «sin» del av selskapets vekststrategi ut i livet.

– Det skjer veldig mye her oppe særlig innen industriutvikling og det grønne skiftet, og øst-vest-aksen fra Narvik og Lofoten og inn i Sverige er veldig interessant. Der kan Smart Innovation Norway ha en stor rolle med vår spisskompetanse innen energi, sier han.

Antall EU-prosjekter skal også øke. Smart Innovation Norway har kontakter i hele Europa, og disse skal nå i større grad kobles med nordnorske piloter og partnere. Kunnskap om søknadsskriving og gjennomføring av prosjekter er et av ekspertområdene til det Halden-baserte forskningsselskapet.

– Det er flere åpenbare muligheter her i nord som vi gleder oss til å utforske og realisere, sier Mikael af Ekenstam.

Mikael af Ekenstam og Manuela Freté er ansatt i Smarte byer og samfunn som ligger under forretningsområdet Smart Innovation Communities. Brita Staal er Climate Lead og ansatt delvis i Communities og delvis i Social Innovation, som er en del av Smart Innovation Research. Bernt Bremdal er også ansatt i Smart Innovation Research og er en del av den nordnorske avdelingen siden han utøver sitt virke ved Universitetet i Tromsøs Narvik-campus.

Tre nye år med Smart Narvik: Mer innovasjon, flere EU-prosjekter og økte ressurser

Arbeidet med å gjøre Narvik smartere og mer effektiv fortsetter. Det er klart etter at Narvik kommune, Narvik havn og Smart Innovation Norway signerte en ny treårsavtale for utviklingsprosjektet Smart Narvik.

– Vi er veldig glade for å få muligheten til fortsatt å bidra til utviklingen her i nord. Nå skal vi skreddersy innsatsen enda mer og bruke en større del av den totale kompetansen i Smart Innovation Norway i arbeidet vårt, sier Mikael af Ekenstam.

I korte ordelag betyr det mer innovasjon, økte ressurser og flere EU-prosjekter. Så langt har arbeidet med Smart Narvik blant annet ført til at nordlandskommunen har fått gjennomslag for AURORAL, som er et reiselivsprosjekt i EUs Horizon 2020-program. Tilslaget gjorde det mulig for kommunen å opprette en ny stilling og ansette en prosjektleder.

Les også:

Selshevneren i Tore Hunds rike utenfor Narvik er et ettertraktet reisemål. FOTO: Miakel af Ekenstam

For Narvik havn har Smart Narvik blant annet bidratt til å påskynde prosessen med å etablere landstrøm.

– Innenfor Smart Narvik ble det laget et forprosjekt som ledet fram til et investeringsprosjekt. Og bare to uker før jul kom nyheten om at Enova støtter prosjektet med 10,7 millioner. Målet er å få landstrøm i løpet av 2024, forteller Ekenstam.

Han har vært ansatt på Smart Innovation Norways Narvik-kontor siden den første Smart Narvik-avtalen ble undertegnet i 2019.

Da var både kommunen, Narvik havn og kraftselskapet Nordkraft med som partnere. Nå er det kommunen og havna som fortsetter samarbeidet med forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovation Norway.

En grønnere havn

Havnedirektør i Narvik, Børge Edvardsen Klingan, er glad for å ha en profesjonell samarbeidspartner innen smarte byer, bærekraft og det grønne skiftet med på laget.

Børge Edvardsen Klingan.

Da avtalen med Smart Innovation Norway skulle revurderes etter første treårsperiode, var han klar på at havna trengte kompetanse og nettverk på disse områdene også i tre neste årene.

– Fundamentet for avtalen er at vi alle er nødt til å ansvar for bærekraftmålene som er satt, og det grønne skiftet som er i gang. Narvik havn forholder seg til mange av forurenserne og har en rolle i så måte. Vi må ta den posisjonen og erkjenne at vi kan utgjøre en forskjell, sier han.

I Narvik møtes jernbane, bil og båt og er det viktigste knutepunktet i Nord-Norge. Å få på plass landstrømanlegget med finansiering fra Enova, blir en av de store oppgavene i Smart Narvik-samarbeidet. Det samme er prosjektet om energiknutepunkt som imøtekommer nye energibehov hos de andre transportørene til og fra havna.

– I den første treårsperioden har det blitt gjort en god del forprosjekter og forstudier, og det ble gjort viktige utredninger. Vi har bygd kunnskap og kartlagt hva vi skal jobbe videre med, sier Klingan.

Havna er i tillegg en av to kommunale selskap som står bak utviklingen av en helt ny bydel. Også her er sirkulærøkonomi og bærekraft sentrale elementer.

– Store muligheter i Narvik

Narvik kommune er den tredje partneren i Smart Narvik, og assisterende rådmann Lars Norman Andersen har sittet tett på prosessen rundt den nye avtalen.

Lars Norman Andersen er assisterende rådmann i Narvik kommune. FOTO: Narvik kommune

Han er spent på hva samarbeidet kommer til å oppnå i neste treårsperiode.

– Narvik kommune står overfor store muligheter i det grønne skiftet. Samtidig har vi et enormt omstillingsbehov i den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi ønsker å fortsette jobben med å identifisere nye løsninger for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet, sier han.

Målet er å effektivisere den kommunale tjenesteproduksjon og produsere bedre tjenester for befolkningen.

Dette er blant elementene som er viktig for å skape bolyst og attraktivitet som er viktig for både nye og gamle innbyggere.

– Vi ønsker blant annet gjennom arbeidet i Smart Narvik å fortsette jobben med kontinuerlig å utvikle Narvik til å være en plass folk har lyst å bo, jobbe og leve. Disse faktorer gjør at vi har valgt å satse videre på samarbeidet med Smart Innovation Norway, sier Lars Norman Andersen.

Mikael af Ekenstam

Kontakt:

Mikael af Ekenstam
E-post: mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com
Telefon: +47 906 300 82

NCE Smart Energy Markets kom gjennom nåløyet – driver på toppnivå i Norge

For andre gang på tre år er energiklyngen til Smart Innovation Norway sertifisert på høyeste nasjonale nivå. Etter en hel dags revisjon av det europeiske sekretariatet for klyngeanalyse, fikk NCE Smart Energy Markets gullstempel.– Tildelingen er et bevis på at vi jobber med høy intensitet og har god kvalitet i arbeidet vårt. Det er vi stolte av, sier nylig påtroppet klyngeleder Inge Michael Bilet.

Det er ikke mange dagene siden klyngeteamet fikk nyheten om at klyngen Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE Smart Energy Markets) kom gjennom det trangeste nåløyet til revisorene fra European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Av de 38 norske klyngene som er tilknyttet klyngeprogrammet i Innovasjon Norge, er det ni som har gyldig gullsertifisering når denne artikkelen skrives i begynnelsen av desember.

Blitt vurdert på over 40 punkter

Å bli gullsertifisert er et høythengende kvalitetsstempel, og NCE Smart Energy Markets har vært gjennom en omfattende prosess i forkant av ESCAs avgjørelse.

– Vi har blitt vurdert på over 40 punkter som omhandler blant annet måten vi jobber på, systemene våre, oppfølging av partnerne, klyngeaktiviteter, markedsføring, økonomistyring, og sammensetning av bedrifter i klyngen, forteller Bilet.

Funnene som ESCAs medarbeidere gjør, danner grunnlaget for hvilket kvalitetsstempel klyngen får.

I Norge finnes det tre nivåer: Bronse, sølv og gull.

Bronsesertifisering er den enkleste og innebærer at klyngen gjør en egenvurdering ut at fra gitte vurderingskriterier. Sølvsertifiseringen gjøres av ESCAs representanter og tildeles dem som ikke når helt til topps.

De aller beste tildeles tittelen «Cluster Management Excellence» og får gullsertifisering.

Nøye revisjon gjennom en hel dag

Det første gullstempelet fikk NCE Smart Energy Markets allerede i 2019. Derfor visste teamet på forhånd at klyngen er av høy kvalitet.

Likevel var det naturlig å be om en ny revisjon og resertifisere klyngen da anledningen bød seg, nettopp for å dokumentere nivået og få veiledning til ytterligere forbedringer.

Revisjonen ble gjort i løpet av en hel arbeidsdag hvor én nasjonal og én internasjonal ekspert besøkte klyngens kontorer i Halden og intervjuet sentrale personer, gjennomgikk rutiner og dokumentasjon samt foretok andre undersøkelser for å skaffe seg en så god oversikt som mulig over hvordan klyngen driftes.

Deretter gjorde ekspertene sine vurderinger og analyser før de kunne konkludere.

Forberedelsen til og gjennomføringen av revisjonen har vært en laginnsats og godt samarbeid mellom Victoria Næss Jensen, Eli Haugerud og Inge Michael Bilet.

Driver på høyeste nivå i Norge

Det har vært noen organisatoriske og driftsmessige endringer siden sertifiseringen i 2019. Den viktigste endringen har vært at klyngen ble kategorisert som «moden klynge» etter å ha vært gjennom det tiårige klyngeprogrammet til Innovasjon Norge.  

En moden klynge skal kunne stå økonomisk på «egne ben», og driftsstøtten fra Innovasjon Norge opphører. Det betyr blant annet at klyngen de siste årene kun har mottatt prosjektstøtte.

Eli Haugerud har vært klyngens leder de siste to årene, og senhøsten 2022 tok Inge Michael Bilet over rollen som klyngeleder for energiklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Vi ønsket denne revisjonen for å sikre at vi driver klyngen på best mulig måte og på høyeste nivå i Norge. Det gjør vi, og det er vi stolte av, sier Inge Michael Bilet.

Årets klyngepartnere 2022 er kåret!

Hvert år deler Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets ut prisen Årets klyngepartner til en partnerbedrift som har gjort seg bemerket det siste året. I år var intet unntak da Partnerkonferansen 2022 gikk av stabelen i Smart Innovation Arena.

Prisen deles ut som siste post på et tettpakket program, og hemmeligholdet rundt kåringen er stort. Dermed blir både gleden og overraskelsen hos vinnerne tilsvarende stor.

Årets klyngepartner kåres for å gjøre stas på partnere som har bemerket seg på en ekstra positiv måte gjennom året. Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets hadde flere gode kandidater å velge blant mens Cluster for Decommissioning and Repurposing, som ble lansert i april i år, kårer sin første Årets klyngepartner i 2023.

Målløs prisvinner

Prisutdeler var Head of Communities, Eli Haugerud, som har ansvar for klyngene og Smarte Byer og Samfunn. Hun hadde med seg leder for Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjerkman, og leder for NCE Smart Energy Markets, Inge Bilet, på scenen.

De forsøkte å holde på spenningen så lenge som mulig før de røpet vinnerne, og det var en overrasket Fred Martin Langøy fra Smart Energy Systems AS i Fredrikstad som tok turen til scenen for å motta prisen fra Haugerud og Bilet.

Juryen hadde lagt vekt på blant annet at partneren «er aktiv både i form av deltakelse på arrangementer, men også med gode tilbakemeldinger til hvordan klyngen kan utgjøre et bedre apparat for partnerne. Selskapet har tatt initiativ til etablering av en av landets tre første batterifabrikker og sørget for bredt engasjement blant regionale myndigheter og lokalt næringsliv. Dette har bidratt til å posisjonere klyngen og løfte vår kompetanse frem i lyset».

– Det er ikke ofte jeg er målløs, men jeg er det nå, sa en glad Langøy.

Fred Martin Langøy (t.v.) fra Smart Energy Markets AS satte stor pris på tildelingen fra NCE Smart Energy Markets og Inge Bilet. FOTO: Anja Lillerud
Fred Martin Langøy (t.v.) fra Smart Energy Markets AS satte stor pris på tildelingen fra NCE Smart Energy Markets og Inge Bilet. FOTO: Anja Lillerud

Erfaren partner vant

Vinneren hos Cluster for Applied AI har vært klyngemedlem i mange år, og i juryens begrunnelse står det blant annet at bedriften «har utmerket seg gjennom sin aktive involvering i klyngeutviklingen gjennom flere år, sitt sterke faglige bidrag til klyngen generelt, og sin vilje og evne til både å bidra til fellesgoder.

Virksomheten har bidratt inn i en rekke klyngeprosjekter, men har også evnet å benytte klyngen som en strategisk plattform for egen utvikling.

Den aktuelle partneren har også evnet å være relevante for samarbeid med andre klyngepartnere, noe vi vet flere av dere som er her i dag har hatt glede av».

Til slutt kunne Communities-lederen sammen med Bjerkman gratulere Simula Consulting AS med seieren og be Anders Aamodt og Elias Myklebust om å komme opp for å motta diplom og blomster.

Marianne Jansson Bjerkman var glad for å kunne dele ut prisen Årets klyngepartner 2022 til Simula Consulting AS, her representert ved Elias Myklebust (t.v.) og Anders Aamodt. FOTO: Anja Lillerud
Marianne Jansson Bjerkman var glad for å kunne dele ut prisen Årets klyngepartner 2022 til Simula Consulting AS, her representert ved Elias Myklebust (t.v.) og Anders Aamodt. FOTO: Anja Lillerud

Klyngene gjorde stas på partnerne sine: – Årets viktigste høydepunkt

Partnerkonferansen 2022 samlet rundt 100 personer i Smart Innovation Arena og engasjerte forsamlingen gjennom dagen med et tettpakket program som både engasjerte, utfordret, opplyste og sosialiserte deltakerne.

Det kommer mye godt ut av fysiske møter mellom mennesker. Det er Partnerkonferansen 2022 et godt eksempel på som samlet partnere fra Smart Innovation Norways tre klynger, Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Decommissioning and Repurposing.

– Dette skapte engasjement!

Stian Melhus (i midten). FOTO: Anja Lillerud

En sentral post på programmet var samhandlingsarenaen.

Ved hjelp av metoden verdenskafé fikk deltakerne slippe løs både kreativitet, engasjement og kunnskap i form av diskusjoner rundt definerte og høyst reelle problemstillinger.

Målsettingen med programposten var å skape en trygg samlingsplass der alle kunne dele erfaringer på tvers av kunnskapsfelt.

– Når vi bruker verdenskafé som metode, bryter vi opp de store gruppene og gjør det enklere for alle å bli hørt. Dette skapte virkelig engasjement, forteller en entusiastisk Stian Melhus fra Smart Innovation Communities.

Han hadde ansvaret for organisering og gjennomføring av verdenskafeen og påpeker at noe av det aller viktigste med samhandlingsarenaen er at man bygger relasjoner gjennom å løse problemer sammen.

– Dette skaper samtaler som ellers ikke ville kommet opp, og det åpner deltakerne for å lytte og bygge tillit mellom partnerne. Det var mange som utvekslet visittkort i løpet av denne delen av programmet, noe som tyder på at det var en arena for å skape relasjoner like mye som problemløsning, sier Melhus.

– En morsom måte å jobbe på

En møteplass for lufting og drøfting av utfordringer har vært etterspurt blant kommuner, klyngepartnere og porteføljeselskaper som Smart Innovation Norway samarbeider med. Samhandlingsarenaen er et tiltak for å imøtekomme behovet.

Under Partnerkonferansen var det kommunene Marker og Halden samt teknologiselskapet Ophion fra Fredrikstad som fikk presentere sine utfordringer for deltakerne.

Utfordringen fra Halden kommune gjaldt mobilitetsmuligheter i tilknytning til en stor idrettsarena som er under bygging i sentrum. Marker kommune brakte en problemstilling rundt energi til bords, og Ophion ønsket innspill til finansieringsløsninger til deres pilotprosjekt for sensorer som detekterer lekkasjer i vannledningsnettverk.

Ronny Andersen fra Ophion.

Ronny Andersen fra Ophion satte pris på alle innspillene som resten av konferansen kom med.

– Engasjementet var stort og ideene mange. Forslagene er gode, og selv om det det var noen innfallsvinkler som jeg i utgangspunktet kanskje var litt skeptisk til, ble jeg i løpet av verdenskafeen overbevist om at de er interessante likevel. Dette var veldig nyttig, sa han og fortsatte:

– Dette har gitt oss noen veldig gode kontakter som det blir spennende å snakke med i nærmeste framtid.

 Pål Warset jobber til daglig som salgsleder i vanndataselskapet Intoto. Han var på verdenskafeen som deltaker og jobbet med utfordringen til Halden kommune.

– Det var veldig interessant med så mange ulike folk innom samme oppgave og på tvers av landegrenser. En veldig morsom måte å jobbe på, konkluderte han i etterkant.

Se video fra konferansen:

Innholdsrik konferanse

De til sammen rundt 100 personene som deltok digitalt og fysisk, fikk en innholdsrik dag med tre interessante foredrag.

Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt er en engasjert foredragsholder.

NRKs Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt holdt et forrykende innlegg basert på samarbeidet NRK hadde med tidligere padler Eirik Verås Larsen om hvordan man kan vinne OL-gull. Beck-Bjørntvedt fortalte hvordan teorien om å bli best i verden kan overføres til næringsliv og samfunnsliv.

CEO i Nord Pool, Tom Darell, tok turen til Halden for å gi konferansedeltakerne siste nytt fra kraftmarkedet og strømprissituasjonen.

Fred Martin Langøy hos klyngepartneren Smart Energy Systems AS og batteriselskapet Hreinn fortalte om spennende planer for det som blir en av Norges første batterifabrikker.

I tillegg bød dagen på presentasjoner av ulike klyngepartnere, oppsummering av året for Smart Innovation Norways tre klynger, informasjon om Smart Innovations tilbud om kompetansemegler og EU-nettverk, gode minglepauser, lunsj, panelsamtale og kåringen av Årets klyngepartnere 2022.

Prisutdelingen sto som siste post på agendaen. Hemmeligholdet rundt kåringen er stort, og gleden og overraskelsen hos vinnerne er tilsvarende stor.

Årets vinner i Cluster for Applied AI var Simula Consulting AS mens Smart Energy Systems AS gikk til topps hos NCE Smart Energy Markets.

F.v. Inge Bilet (NCE Smart Energy Markets), Fred Martin Langøy (Smart Energy Markets AS), Eli Haugerud (Head og Smart Innovation Communities), Anders Aamodt og Elias Myklebust (Simula Consulting AS) og Marianne Jansson Bjerkman (Cluster for Applied AI). FOTO: Anja Lillerud

– En fantastisk arena

Målet med Partnerkonferansen er å skape en møteplass for klyngepartnerne til CAAI, NCE SEM og DECOM-klyngen. Men et innholdsrikt program kommer ikke av seg selv, og forberedelsene til Partnerkonferansen foregår i lang tid.

– Denne dagen er årets viktigste høydepunkt hvor vi har fokus på dem som bygger dette miljøet som vi er så glade i og stolte av, påpeker Head of Smart Innovation Communities, Eli Haugerud, og understreker at hun har med seg en stor gjeng både på scenen og i kulissene.

Eli Haugerud oppsummerte året som har gått for de tre klyngene Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Decommissioning and Repurposing. FOTO: Anja Lillerud

Den gjentakende gode oppslutningen om konferansen viser at klyngepartnerne setter pris på en hel dag med matnyttige foredrag og presentasjoner, og verdifull sosialisering.

Datasenterselskapet Storespeed fra Halden har vært medlem i NCE SEM-klyngen siden 2017, og gründer og daglig leder John Ragnar Amundsen er en av dem som prioriterer å være med på Partnerkonferansen.

– Jeg deltar for å bli mer kjent. Bare ved å være tilstede her har vi oppnådd å knyttet veldig verdifulle og gode kontakter med andre partnerbedrifter, og det gir en synergi som vi syns er veldig spennende, sier han.

Amundsen har benyttet seg aktivt av klyngenettverket på mange måter, noe som har bidratt til at Storespeed har fått levert flere store resultater.

– Klyngen er en fantastisk arena for å kunne samarbeide med bedrifter som er opptatt av det vi gjør. Det er et fantastisk miljø å være i, sier han.

– Møter relevante bedrifter og mennesker

En annen partner er konsulentselskapet Amesto NextBridge. Der er Vincent Aardalsbakke leder for AI og nye teknologier, og han ser stor verdi i klyngemedlemskapet på vegne av arbeidsgiveren sin og seg selv.

Vincent Aardalsbakke fra Amesto NextBridge. FOTO: Anja Lillerud

– Vi ønsker være til stede der relevante mennesker og bedrifter er. Derfor var det naturlig for oss å bli medlem av Cluster for Applied AI fordi her er det mange som vil det samme og hjelpe hverandre til å nå sine mål. En stor del av jobben min er å være ute og ta inn behov og trender for å kunne omsette det i kompetanse og planer for ansatte, og på den måten er Partnerkonferansen fantastisk. Det er mange bedrifter her og mange ulike innslag. Det gjør at man får presentert seg og stiftet nye bekjentskap, og dette er mye av poenget med klyngevirksomhet slik jeg ser det, sier han.

Det statlige etaten Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har som oppgave å bygge ned landets nukleære anlegg og lagre radioaktivt avfall på en trygg måte. NND er en av grunnleggerne av DECOM-klyngen og ser på klyngearbeidet som en sentral del i arbeidet med i bygge opp et kunnskapsnettverk rundt dekommisjonering.

– Hvis vi får partnere som jobber sammen med oss og tar del i kunnskapen og ekspertisen som vi bygger opp, kan vi skape nye og grønne næringer med eksportmuligheter til utlandet. Vi kan ikke gjøre det selv siden vi er en statlig etat, men vi ønsker å bidra til å etablere et nettverk som kan skape mer enn den grønne gressplenen som vi leverer fra oss når vi er ferdige med dekommisjoneringen. Det nettverket skaper vi gjennom DECOM-klyngen, sier sektordirektør kommunikasjon, Martin Andreasson, i NND.