Hvordan utnytte kunstig intelligens i emballasjeindustrien?

Kunstig intelligens blir en stadig viktigere driver for økt produktivitet og effektivitet i organisasjoner over hele verden. Det kan hjelpe virksomheter med å automatisere rutineoppgaver, forutsi fremtidige trender og hjelpe med å ta bedre beslutninger.

AI, paper package, MOMAI
Prosjektet MOMAI skal hjelpe emballasjebedrifter med å ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens. FOTO: Illustrasjonsfoto

Smart Innovation Norway har sammen med Circular Packaging Cluster startet prosjekt MOMAI, som skal hjelpe bedrifter i emballasjens verdikjede med å ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens.

Gjennom prosjektet kan bedrifter få generell kompetanse og forståelse for muligheter for bruk av AI, kartlegge utfordringer og muligheter i virksomhetene. De kan også bli introdusert til teknologiselskaper som utvikler løsninger for hver bedrifts behov.

AI og data: Nøkkelen til industriens utfordringer?

EU-kommisjonen har lagt frem et omfattende forslag til ny emballasjeforordning med krav og bestemmelser innenfor avfall, gjenbruk og resirkulering. Forordningen har som mål å redusere emballasjeavfallet, øke kvaliteten på, og bruken av resirkulert råvare i emballasje, samt å stille krav til øket bruk av gjenbruksløsninger.

Men hvordan kan man gjøre dette samtidig som behov knyttet til produktkvalitet og kundens krav til funksjonalitet tilfredsstilles? Det er stor sannsynlighet for at noen av løsningene ligger i dataanalyse og automatiserte intelligente systemer.

Datahåndtering er første steg mot sirkulær utvikling

Kunstig intelligens kan blant annet gjøre materialbruk mer effektiv ved å sikre at gode beslutninger tas for en mer sirkulær flyt av ressurser, hjelpe med spesialtilpassing av emballasje og optimalisere logistikk og distribusjon.

Men for å bygge slike systemer er man avhengig av å ha tilgang på data av god kvalitet.

Ser etter fremtidsrettede virksomheter

Circular Pacaging Cluster og Smart Innovation Norway mener bedrifter i emballasjeindustrien kan få store forretningsmessige fordeler ved å ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens. Vi ser nå etter fremtidsrettede virksomheter som ønsker å kartlegge sitt potensial for å bli mer datadrevne.

Mer informasjon og utfylling av kontaktskjema finnes på prosjektets nettside!

MOMAI (Mobilisering og Modning for AI) er delfinansiert av Viken fylkeskommune.

Vi styrker Norges eksportmuligheter

Da Nasjonalt eksportråd spurte om innspill for å identifisere mulige strategiske satsingsområder, var det helt naturlig for NCE Smart Energy Markets å engasjere seg og presentere kapasiteten, kunnskapen og potensialet klyngepartnerne våre representerer.

I Hurdal-plattformen fra 2021 har regjeringen slått fast at de skal øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. For å oppnå det, trenger landet nye næringer og eksportmuligheter, og et av tiltakene regjeringen har iverksatt, er opprettelsen av Nasjonalt eksportråd og eksportreformen Hele Norge eksporterer.

Gjennom den nye satsingen skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett for å nå Støre-regjeringens eksportmål, og Smart Innovation Norways tre klynger leverte solide innspill til framtidige eksportmuligheter.

Sterke kompetansemiljøer

Inge Michael Bilet
Inge Michael Bilet leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

Energi, kunstig intelligens og dekommisjonering er fagområdene som klyngene NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI (CAAI) og Cluster for Decommissioning and Repurposing (DECOM-klyngen) samler partnerne rundt.

Norge har flere aktører innen næringsliv, offentlige etater, forskning og akademia med ekspertkompetanse på disse områdene. Mange av aktørene er partnere i nettverkene til våre tre næringsklynger, og de representerer derfor et sterkt kompetansemiljø innen sine fagfelt.

DECOM-klyngen og Smart Innovation Norway er en del av det anerkjente Haldenmiljøet som inkluderer blant andre Institutt for Energiteknikk (IFE) og Halden kommune. Klyngen jobber for å skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling for at Norge kan ta en ledende posisjon innen dekommisjonering og gjenbruk, og i sitt innspill argumenterer de tre aktørene for hvorfor dekommisjonering bør bli et av Norges prioriterte eksportområder.

Les hele innspillet her!

Solid nasjonal og internasjonal erfaring

Partnerne i klyngen vår NCE Smart Energy Markets har som mål å være verdensledende innen smart energi og digitale teknologier. Den fordelen må Norge skape mest mulig ut av.

I Norge legges det ned store ressurser for digitalisering av energisystemet. Det løser ikke bare nasjonale utfordringer, men skaper teknologier, tjenester og kompetanse som kan benyttes i andre markeder, og arbeidet i NCE Smart Energy Markets har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Norske selskaper er i posisjon til å bli viktige leverandører av energiløsninger på et internasjonalt marked, og NCE Smart Energy Markets jobber tett med flere av disse selskapene. Derfor leverte klyngen et innspill om hvilke eksportmuligheter den kan bidra til.

Les hele innspillet her!

– Det må legges til rette for eksport

Sammen med Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, sendte CAAI et innspill som blant annet påpeker at IKT-bedrifter representerer en egen næring i seg selv med de eksportmuligheter det bringer med seg.

Leder av Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjerkman, er klar på at det er viktig for Norge å ta en større andel av det globale markedet og samtidig feste et bedre grep om dataøkonomien. Det kan IKT-bedrifter bidra til.

– For å få det til, er det viktig å legge til rette for eksport av digitale produkter og tjenester selv om det vil sette krav til kompetanse og skreddersøm. Bonusen er jo at vi da også får mulighet til å ta bedre grep om større deler av andre verdikjeder, sier hun.

Les hele innspillet her!

Ny leder i NCE Smart Energy Markets: – Jeg kjenner klyngen, faget og partnerne godt fra før

Inge Michael Bilet (47) overtar roret etter Eli Haugerud i NCE Smart Energy Markets og blir leder for  en aktiv og internasjonal klynge som aldri har vært mer aktuell. – Energikrise, behovet for fornybare energikilder og utviklingen i energimarkedet er midt i smørøyet for vår aktivitet.

Det sier den ferske klyngelederen Inge Michael Bilet. Han er på ingen måte ny i faget, så han vet hva han snakker om.

Fredrikstad-mannen har erfaring med markedsanalyse, produktutvikling, salg og markedsføring fra både dagligvarebransjen, bilbransjen og energibransjen, og siden 1. mai 2020 har han vært ansatt hos Smart Innovation Norway. Der har han jobbet på tvers av både klynger, fag og avdelinger.

1. oktober 2022 rykket han opp til leder av energiklyngen Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE SEM).

– Akutt behov for nye løsninger

Den brede bakgrunnen fra tidligere i arbeidslivet samt de 2,5 årene hos Smart Innovation Norway kommer godt med i den nye jobben.

– Her på huset har jeg vært forretningsutvikler i klyngeteamet samt rådgiver for oppstartsselskaper i avdelingen Smart Innovation Venture. Jeg har jobbet opp mot forskningsavdelingen og deres prosjekter innen energisystemer og energimarkeder, og jeg har bistått de to andre klyngene våre, Cluster for Applied AI og Cluster for Decommissioning and Repurposing. Jeg har god kjennskap til miljøene jeg skal lede og samarbeide med, sier Bilet.

I lys av energikrisen, utviklingen i energimarkedet og behovet for fornybare energikilder er NCE Smart Energy Markets mer aktuell enn noen gang.

– Det er et akutt behov for nye løsninger som kan effektivisere energiforsyningen. Det finnes et stort potensial for å hente ut mer kapasitet fra dagens strømnett, og dermed unngå langsiktige og svært kostbare investeringer for å bygge ut nettet, påpeker Bilet. 

Han er tydelig på at det ligger et stort potensial for norske selskaper i å utvikle effektive energiløsninger på toppen av energiaktørenes informasjons- og datastrukturer.

– Vi snakker her om utallige løsninger innen energioptimalisering, distribuert produksjon, lagring og bruk, multivektorer, sensorikk, digitalisering/AI og videre til verdikjeden for batterier etc. Både innovasjonsmiljøene, klyngene og leverandørindustrien er avhengige av offentlig støttede prosjekter og gode konsortier for å lykkes med god samhandling mot store og krevende kunder. Dette lagspillet mellom klyngepartnere, øvrig næringsliv og virkemiddelapparatet vil vi konsentrere oss om i tiden fremover, sier Bilet.

Gullsertifisert på nytt

En annen faktor som gjør energiklyngen høyaktuell, er at den nettopp ble godkjent som gullsertifisert klynge for andre gang av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Første sertifisering skjedde i 2019.

Å bli gullsertifisert er den høyeste utmerkelsen en klynge kan få i Norge, og i begynnelsen av desember hadde kun ni av Innovasjon Norges 38 klynger gyldig gullsertifisering.

– Det er vi ekstremt stolte av og glade for. Det er et trangt nåløye å komme gjennom og viser at vi driver klyngen med høy kvalitet og på en god måte, sier en fornøyd Bilet.

Eli Haugerud har ledet NCE Smart Energy Markets fram til hun overlot stafettpinnen til Bilet, og hun er glad for å overlevere en klynge i særs god forfatning.

– Dette er en aktiv klynge, og med dagens energiutfordringer som bakteppe, har trolig klyngen aldri vært mer relevant enn den er akkurat nå, kommenterer Haugerud.

Nå skal hun ta fatt på nye oppgaver som leder for Smart Innovation Communities som er avdelingen for de tre klyngene samt Smarte byer og samfunn.

Inge Michael Bilet og Eli Haugerud
Inge Michael Bilet har overtatt som klyngeleder av NCE Smart Energy Markets etter Eli Haugerud. Hun går inn som Head of Communities og får ansvaret for Smart Innovation Norways tre klynger samt Smart City-arbeidet. FOTO: Anja Lillerud

Energibehovet krever fleksibilitet

En av hovedoppgavene til Bilet i tida framover blir å sørge for videre framdrift i strategiarbeidet som NCE Smart Energy Markets er i gang med. Målet er å spisse klyngen ytterligere inn mot de utfordringene som berører hele samfunnet  innen temaene energi, energisystemer og fornybar energi.

– Målet om tilstrekkelig fornybar energi på rett sted til rett tid kan kun oppnås gjennom presis koordinering mellom alle energiaktørene i kraftsystemet. Klyngen mobiliserer og tilrettelegger for samarbeid slik at man kan utnytte nye informasjonsinfrastrukturer og gjøre -små- og mellomstore bedrifter (SMBer) klare til å utvikle løsninger, forklarer Bilet.

All ny næring som skal etableres i Sør-Norge, trenger «ny» kraft. Ny kraft betyr i dette tilfellet kapasitet som ikke finnes i nettet, og som må fremskaffes.

– For å redusere behovet for å bygge ut strømnettet, er det viktig at man øker fleksibiliteten i nettet med for eksempel lokal produksjon med sol og vind, lagring ved hjelp av batterier og bevisst bruk. Dette må kombineres med løsninger som gir redusert forbruk eller styring av forbruk, sier klyngelederen.

NCE Smart Energy Markets  skal fortsatt koordinere prosjekter og fasilitere samarbeid mellom aktørene i energiforsyningskjeden, og 47-åringen gleder seg til å ta fatt på 2023.

– Jeg ser veldig fram imot å føre det gode arbeidet i NCE Smart Energy Markets videre, sier Inge Michael Bilet.

EU-prosjekt dro til Halden og Marker for å bli bedre på grønne endringsprosesser

TANGO-W, t.v. Helene Rødseth (Marker kommune) og Hilde Marie Wold (Halden kommune)
Helene Rødseth (t.v.) fra Marker kommune og Hilde Marie Wold fra Halden kommune representerer de to norske pilotene i TANGO-W. FOTO: Anja Lillerud

Marker og Halden kommuner er i gang med en treårig prosess for å kartlegge og forbedre egen evne til endring og smartere måter å tenke på når det gjelder energi, vann og mat. Målet er å forbruke de tre ressursene på en mer fornuftig måte.

Klimaendringer og det grønne skiftet tvinger verden til å endre måten å tenke på. Alle kan bidra på sin måte, men offentlige instanser har et spesielt ansvar.

Kommunene Marker og Halden er seg sitt ansvar bevisst på mange måter, og noe av det er formalisert gjennom EU-prosjektet TANGO-W.

TANGO-W med fagsamling i Marker og Halden kommuner
Hilde Marie Wold fra Halden kommune (nr. tre f.v.) og Helene Rødseth fra Marker kommune (nr. fem f.v.) syns samlingen i hjemfylket var vellykket. De rundt 20 prosjektdeltakerne hadde én dag i Marker og én dag i Halden. FOTO: Anja Lillerud

Sammen med partnere fra Østerrike, Litauen og Sverige skal de to norske kommunene bruke tiden fra april 2022 til februar 2025 til å gå i dybden på hvordan de kan jobbe med ressursene energi, vann og mat på en mer hensiktsmessig og miljøvennlig måte.

– Vi ønsker blant annet å teste ut et nytt system for bærekraftig og balansert vannforbruk gjennom utvikling av kilder med urenset vann til produksjon av lokal bærekraftig mat, og til utvalgte samfunns- og forbrukerformål som bidrar til å redusere forbruket av renset vann, sier Helene Rødseth, prosjektleder i Marker kommune.

Smart Innovation Norway skal bistå de norske kommunene i arbeidet.

– Fordel å møtes på tvers av land

I slutten av september var hele prosjektgruppa samlet i Marker og Halden for en todagers fagsamling. Pilotene representerer byer av ulik størrelse, og selv om de tre ressursene vann, mat og energi utgjør det felles utgangspunktet, er det opp til deltakerne å spisse sitt prosjekt mot det som er mest relevant for seg.

Prosjektleder i Halden, Hilde Marie Wold, mener det er store fordeler med å møtes og jobbe på tvers av land og fokusområder.

TANGO-W med fagsamling i Marker og Halden kommuner
Dr. Doris Wilhelmer fra Austrian Institute of Technology er prosjektkoordinator og skal holde orden på de sju pilotene i prosjektet. Hun fulgte interessert med under presentasjonene og innspillene som kom på fagsamlingen. FOTO: Anja Lillerud

– Det bidrar til at vi får klarhet i målene med prosjektet, og vi får ideer og kompetanse til vårt prosjekt og hvordan det skal gjennomføres, påpeker hun.

Prosjektet koordineres av Dr. Doris Wilhelmer fra Austrian Institute of Technology i Østerrike. Hun ser også verdien i fysiske prosjektsamlinger og syns sammensetningen av partnere i TANGO-W er spennende og god.

– Å blande små og store byer slik vi har gjort, gir en interessant dynamikk og tilgang på et mangfold av erfaringer og kunnskap som man ikke får i en mer homogen gruppe. I tillegg er deltakerne våre åpne og engasjerte, sier hun fornøyd.

Skal utnytte urenset vann bedre

Innbyggermedvirkning er et sentralt element i TANGO-W. Endringsprosesser er mest vellykket når de berørte partene føler eierskap til de nye løsningene. Prosjektdeltakerne brukte mye tid under norgessamlingen på å diskutere ulike måter å involvere innbyggere, næringsliv og andre endringsaktører på.

– Arbeidet med TANGO-W inngår i Marker kommunes helhetlige bærekraftarbeid, og vi er hele tiden opptatt av å kommunisere dette ut til forbrukere og næringsliv på en konkret og forståelig måte, sier Rødseth.

Det ble mange gode samtaler, diskusjoner og idéutvekslinger underveis i fagsamlingen i Norge. FOTO: Anja Lillerud

I løpet av oktober 2022 skal hun introdusere TANGO-W for det lokale næringslivet på et frokostmøte og informere om hvordan prosjektet kan bistå i arbeidet med bedriftenes omstillingsevne. Hun skal også gjennomføre workshop med næringslivet med bærekraft som tema.

– Å forbruke vann på en mer effektiv og framtidsrettet måte er en endring som kommer samfunnet til gode. Hvis vi kan spare drikkevann ved for eksempel å bruke mer urenset vann i situasjoner der det er forsvarlig og hensiktsmessig, kan det gi lavere vannavgifter for innbyggere og næringsliv. Det er et insentiv som monner, sier Rødseth.

– Vil tette endringshullene

Dr. Wilhelmer fra Østerrike er fornøyd med utbyttet fra de to tettpakkede dagene i Norge. De rundt 20 deltakerne bidro med gode samtaler, lærerike diskusjoner og interessante gruppearbeid.

– De har ulike mål å jobbe mot, og de har forskjellige perspektiv på ting. I prosjekter som dette, er det avgjørende å ta hensyn til variasjonen i deltakernes utgangspunkt, påpeker hun.

Hver pilot har ulike behov og drivere som må identifisere, de må kartlegge hvem som skal inviteres til å delta i prosjektet på lokalt nivå, og de må finne aktuelle støttespillere gjennom prosessen.

– For min egen del som koordinator, er det nødvendig å møte pilotene for å få bedre forståelse for hver av dem, og for å kunne støtte og veilede dem. En del av prosessen er å tette endringshullene som finnes i de ulike byene, mellom byene og mellom interessegrupper, sier Wilhelmer.

Fikk vist fram deler av Halden og Marker

TANGO-W med fagsamling i Marker og Halden kommuner
Stian Melhus (midt i bildet) er en av to rådgivere fra Smart Innovation Norway som deltar i TANGO-W-prosjektet. Prosjektperioden løper fra april 2022 til februar 2025. FOTO: Anja Lillerud

Det var et tettpakket program som ventet de rundt 20 deltakerne, og gode samtaler, lærerike diskusjoner og interessante oppgaver avløste hverandre gjennom den to dager lange samlingen.

Første halvdel av samlingen ble gjennomført i Marker, og på slutten av den første dagen fikk prosjektdeltakerne bli med dampbåten Turisten på en guidet tur med slusing ved Ørje.  Turen på Haldenkanalen i flott høstvær ble et kjærkomment avbrekk, og det ble også servert middag ombord.

Ferden gikk videre til hotellet på Fredriksten festning i Halden hvor de som ønsket, kunne ta turen inn i festningen og få med seg det historiske lysspillet som vises på murene.

På dag to var det Halden som var vertskap, og i Smart Innovation Arena var det lagt til rette for både gruppearbeid, plenumsarbeid, presentasjoner og lunsj før avslutning og hjemreise på ettermiddagen.

– Sammensetningen av pilotene og prosjektgruppen komplementerer hverandre. Dette er en læringssituasjon, og jeg syns det er en av styrkene ved prosjektet, påpeker prosjektkoordinator Dr. Doris Wilhelmer.

Discussed opportunities to support the Indian green shift

In early October, Smart Innovation Norway attended a high-level business roundtable discussing green collaboration opportunities with the government of the Indian state of Kerala.

The conference was organised by Innovation Norway, the Indian Embassy in Norway and the Norway India Chamber of Commerce, and presence were Honourable Chief Minister of the State of Kerala and top bureaucrats from the Government of Kerala.

Smart Innovation Norway’s representatives were Program Manager India, Avanish Verma, and Senior Researcher Sanket Puranik. They participated in the roundtable and discussed collaboration opportunities with the government of Kerala in decarbonisation, renewables, artificial intelligence, and green hydrogen.

A green top-ten paradise

Kerala is the 21st largest Indian state by area and has about 32 million inhabitants. The state is located on the southwestern coast of India and named one of the ten paradises of the world by Nation Geographic Traveler Magazine, Kerala is one of the most popular tourist destinations in the world.

The Kerala climate is tropical monsoon with a yearly average temperature of 33o C, a minimum of 248 mm precipitation per year and more than 280 sunny days. As the state has abundant solar and water resources, the Smart Innovation Norway team discussed collaborating on green hydrogen and possibilities to support their initiatives for the sustainable development of 1900 km of inland waterway.   

First Indian solar ferry

The province is also famous for its ecotourism initiatives, and Kerala operates India’s first solar ferry and has ambitious plans to develop sustainable maritime and marine industries. 

Smart Innovation Norway will happily engage with other Norwegian partners to support Kerala’s inspiring plans for renewables and sustainable economic transformation. 

It was overall a very positive discussion with strong interest among Norwegian business, says Mr Avanish Verma, Program Manager India at Smart Innovation Norway, and his colleague, Senior Researcher Sanket Puranik.

Mr Avanish Verma asked about initiatives on decarbonising inland waterways and incentives for accelerating green hydrogen production in the state. PHOTO: Private

Novel tools, algorithms, and a flexibility platform by FLEXGRID H2020 

Future smart grids require effective interaction between energy markets and electricity grid management systems to introduce new services and mitigate risks presented by high-RES penetration. On behalf of the FLEXGRID project, funded by the EU Horizon 2020 program, Smart Innovation Norway hosted a final demo day event to showcase the project results in the current electricity market design.

Flexgrid, FInal Event September 2022

The event started with an opening Introduction to FLEXGRID H2020 by Dr Prodromos Makris (Senior Researcher and Project Coordinator from the National Technical University of Athens (NTUA)). The presentation described the challenges that the FLEXGRID project is addressing regarding electricity grid management and stakeholder functions.

11 partners from various European countries constituted the project group together with five other industrial partners which are NODES (a Flexibility market operator from Norway), NORD POOL CONSULTING (Wholesale market operator), ETRA (an ICT company), bnNetze (a DSO from Germany) and the Croatian TSO HOPS.

Primary goal of the project is to make it easier for energy sector stakeholders to connect with the grid and improve the mechanism for DSOs and TSOs to use flexibility in order to improve overall social welfare.  

Different factors

Flexgrid, FInal Event September 2022
Mr Robert Gehrcke from NORD POOL talked about the different factors that contribute from both the supply and demand side in determining the price of power exchange. PHOTO: Susanne Svendsrud

To give an overview of the current Electricity Market situation with high energy prices and the role of flexibility in Europe, Mr Robert Gehrcke (Senior consultant at Nord Pool Consulting) described the role of NORD POOL in the electrical value chain from power generation, transmission, and retailer to end customers.

Mr Gehrcke pointed to the attendees the different factors that contribute from both the supply and demand side in determining the price of power exchange. This involved the explanation of the merit order curve and how the Gas power plants are setting the high prices in today’s energy crisis and what is a proposed infra-marginal price cap. In the end, the role of Demand-side flexibility (load reduction/shift) and new services were discussed including the flexibility market proposed by the FLEXGRID project. 

Flexibility enabling items

To get an understanding of what is a Flexibility Market, Gesa Milzer (Project Manager at NODES AS) presented an overview of flexibility and its need in the European energy ecosystem. The topic highlighted the basic understanding of flexibility referring to the capacity to consciously vary from a planned/typical generation or consumption pattern. This could transpire in reaction to a grid frequency, price signal, or grid operator activation signal.

The presentation explained that the Flexibility markets help energy networks to monitor energy flows and create market signals to motivate changes in energy supply and demand. The flexibility enabling items include the integration of smart meters, smart appliances, renewable energy resources, and additional energy efficient resources.

A brief overview was presented of the clean energy package, and the framework for change with some key points highlighted was: 

 • Production flexibility: increase or decrease the production of power plants 
 • Consumption flexibility = Demand Response: temporary reduction or increase of the consumption of an industrial process, electrolyzers, a household, etc. 
 • Storage flexibility: pumped hydropower plants or storage units 

A flexibility market introduction was provided. Like any other market, a flexibility market is a place where buyers and sellers can come together to enable the exchange or transaction of products and services. Furthermore, markets decide the prices of goods and services based on supply and demand.  

Flexgrid, FInal Event September 2022
The final event was held in Smart Innovation Arena in Halden with on-site and online participants. PHOTO: Susanne Svendsrud

Tools and services

With the context of the European energy market and the combination of the electricity market with the flexibility markets in Europe, the project’s core developed tools and services were presented afterwards. The main outcome of the project, the FLEXGRID Automated Trading Platform (ATP) was presented first by Elena Leal (Project Manager for ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA).

The presentation described the problem that the FLEXGRID ATP, which contains 3 main services, is solving in today’s electricity market:

1) AFAT: Automatic Flexibility Aggregation Toolkit

2) FST: Flexibility Market Clearing Toolkit

3) FMCT: Flexibility Supply Toolkit

Furthermore, FLEXGRID ATP’s full demo video was presented with an explanation of different types of users and the function of each user on the platform. The key advantages were highlighted including matching Offers and Requests through Distributed Level Flexibility Market (DLFM) clearing processes:

 • Improved communication and data exchange, between market participants
 • Easier integration for future flexibility markets by using novel algorithms
 • A modular design approach
Flexgrid, FInal Event September 2022
Mr Farhan Farrukh is a researcher at Smart Innovation Norway and hosted the Final Event. PHOTO: Susanne Svendsrud

Three key services

In order to understand each key service hosted by the FLEXGRID ATP platform, the specific partners with their developed services were described. Start with the Automated Flexibility Aggregation Toolkit (AFAT) by Dr Prodromos Makris.

The AFAR consists of three sub-services: AFAT service #1 (Manage a FlexRequest), AFAT service #2 (Manage a B2C flex market) and AFAT service #3 (Create an aggregated FlexOffer).

The 2nd service of the ATP was the FlexSupplier’s Toolkit (FST) presented by Mr Domagoj Badanjak, Research assistant at the Department of Energy and Power Systems, Faculty of Electrical Engineering and Computing, the University of Zagreb motivating demonstration detailing all three FST toolkit services: FST service #1 (Minimize ESP’ OPEX), ST service #2 (Minimize ESP’s CAPEX) and FST service #3 (Maximize ESP’s Stacked Revenues).

Finally, the 3rd service of the ATP platform the Flexibility Market Clearing Toolkit (FMCT) presented by Dr Lars Herre (Postdoctoral Researcher in the Wind Energy and Energy Systems Department at DTU Technical University Denmark). All the different services followed the approach of describing the problem these solutions solve in the electricity market, the unique aspect of the solution and the exploitation pathway on how these can be utilized further in research and commercial applications. 

Panel discussion

To conclude the discussion surrounding the work of FLEXGRID a panel discussion was hosted by Farhan Farrukh (researcher from Smart Innovation Norway) on Flexibility related business cases with bnNetze, Nord Pool Consulting (NPC) and NODES.

In the business case analysis of peak shaving services for the DSO, the FLEXGRID results showed that the upstream cost for bnNETZE is around 114.000 €/MW. Considering that the distribution grid is going towards a future where power peaks have a more recurring occurrence, how important it is for the DSO to have better load forecasting services? In the business case where local flexibility is compared to grid investments, the annualized cost of the grid investment (for the FLEXGRID business case showed results around 95.000€/year). The discussion surrounded how DSOs anticipate using local flexibility in comparison to investments in the grid. The panel discussed the interesting details about the adoption of the flexibility markets where National member states need to upgrade their regulations at a faster rate. Also, the adoption of Smart meters is a key to ensuring that flexibility is possible for activation in different European countries.  

 • READ MORE:

FLEXGRID key ponits

Towards the end of the event, a conclusion and lessons learned by FLEXGRID H2020 were presented by Dr Makris(NTUA/ICCS). The following key points of the FLEXGRID recommendations were presented:  

 • Coordinated decision-making (e.g., a combination of game theory with optimization tools) models to take into consideration all stakeholders’ business interests towards finding optimal equilibrium points that maximize social welfare. 
 • Combine AI/ML-based decision-making with classic optimization theory to deal with complex problems, many types of uncertainties, inherently ambiguous/unknown models, and big data supporting thus an efficient interaction between the aggregator and a vast number of end users. 
 • Exploit the cloud-edge computing continuum for many Smart Grid (SG) applications that need deep inter-disciplinary research between power engineers and ICT engineers 
 • Combine game theory with AI models towards dealing with the competing interests of multiple agents and many sources of uncertainty. 
Flexgrid, FInal Event September 2022
The FLEXGRID project ended on 30 September 2022. The Final Event was arranged in Halden presenting and sharing the conclusions of the H2020 project. PHOTO: Susanne Svendsrud

FLEXGRID recommendations (policy level) 

 • Need for well-designed regulatory sandboxes at EU level to simulate the conflicting business interests of multiple stakeholders in energy markets 
 • Need for minimum interoperability and standardization towards scaling up and replicating already existing solutions (cf. too many types of end devices, communication protocols, data formats, H/W technologies, etc.) 

Regulation updates are required in several EU countries for the:  

 • coordination between the energy supplier/retailer and the aggregator  
 • integration of local (DN-level) flexibility markets with existing TN-level markets. 
 • Incentives should be given to aggregators in order to provide novel personalized services to the end users’ need for interdisciplinary research between power engineers and social/behavioural scientists. 
 • Communication protocols should be privacy-preserving and incentivize truthful bidding to avoid market manipulation phenomena and support market uptake in both B2B and B2C contexts. 

The FLEXGRID H2020 project has concluded at the end of September 2022. The project has produced a lot of open-source materials and publications that can lead to many future research and commercial R&D projects.  

FLEXGRID online

The presentations from Demo Day:

Energy flexibility on everyone’s lips

Morten Hagen (from left to right), Stig Ødegaard Ottesen, Fridtjof Okkenhaug and Robert Flanagan
Morten Hagen (from left to right), Stig Ødegaard Ottesen, Fridtjof Okkenhaug and Robert Flanagan discussed the motivation of businesses looking to provide flexibility from prosumers.

Being a work package leader of the FLEXGRID H2020 project, Smart Innovation Norway organised the workshop “Energy flexibility – from customer to market” where national and international research partners could share, establish new collaborations, and generate new projects.

As a coordinator and partner of multiple research projects on Energy flexibility, Smart Innovation Norway organised this workshop to showcase the different projects it is involved in and their potential synergies within the topic of Energy flexibility.

Flexibility is shifting electricity consumption or generation in response to an external signal (e.g., payment) to provide a service to the electrical grid.

Share and discuss

– The workshop showcased examples of customers who are part of the Energy flexibility projects to enable an electricity system based on Renewable Energy Sources (RES). In such a system, flexibility from different sources can be leveraged to enable a pathway for the green transition. The workshop was of great value to share knowledge on offering flexibility and flexibility markets, says Farhan Farrukh, researcher at Smart Innovation Norway and workshop host.

Farhan Farrukh, researcher at Smart Innovation Norway and workshop host. PHOTO: Anja Lillerud

The goal was to share experiences related to flexibility markets, including business models for aggregators and the challenges and opportunities of providing flexibility as a resource. The latest market developments were discussed to share knowledge and approaches for entering the flexibility market. Use cases, challenges, and opportunities related to flexibility as a commercial product were the main topics of the webinar. It highlighted the challenges the participants are facing and how an adequate regulatory framework could help to improve the business cases for flexibility services provision.  

The article continues after the video.

Session 1: Offering Flexibility 

Fridtjof Okkenhaug, Product Manager Energy and Program Manager R&D, Futurehome. PHOTO: Anja Lillerud

The workshop’s first section began with Fridtjof Okkenhaug’s (Product Manager Energy and Program Manager R&D, Futurehome) presentation of flexible consumption patterns as part of the HouseholdFlex project. He presented some difficulties in getting homeowners to participate in demand-side flexibility and how Futurehome developed its product while considering the spot price adjustments and grid tariffs. 

Dr Stig Ødegaard Ottesen, Section Head Energy Market Research, Smart Innovation Norway. PHOTO: Anja Lillerud

An interesting follow-up presentation from Stig Ødegaard Ottesen (Section Head Energy Market Research, Smart Innovation Norway) highlighted the unique practical details that need to be considered on large-scale electrification. He focused on how flexibility and business innovation can avoid unnecessary grid enforcements.

The presentation showcased several challenges ASKO (one of Norway’s biggest fleet operators) is facing in their energy transition journey. By 2026, ASKO Vestby will electrify all 125 of its electric trucks. The distribution infrastructure may need to be strengthened, and additional grid connections may be necessary due to the significant rise in electricity demand. By the end of this year, ASKO aims to acquire 50 to 60 electric trucks for delivering food, which will double the demand for electricity needed for truck charging.

The presentation showed the project’s concept idea developed in collaboration with other partners, where flexibility can be utilised as a resource compared to traditional grid upgrade solution. There will be a combination of using the existing infrastructure, non-firm contracts, and flexibility solutions for ASKO’s case of electrification.

Buildings’ energy performance

Dr Robert Flanagan (Director of Innovation at VIOTAS)
Dr Robert Flanagan. Director of Innovation at VIOTAS. PHOTO: Anja Lillerud

Finally, to close the session, an interesting presentation was made by another EU project, iBECOME. Dr Robert Flanagan (Director of Innovation at VIOTAS) showcased the demand-side flexibility aspects of the tertiary sector. 10 partners from 4 countries are involved in demonstrating a combination of novel technologies for optimising buildings’ energy performance and comfort conditions while reducing operational costs.

From left to right: Morten Hagen (ENFO), Stig Ødegaard Ottesen, Fridtjof Okkenhaug and Robert Flanagan. PHOTO: Anja Lillerud

– The panel discussion at the end focused on the motivation of businesses looking to provide flexibility from prosumers. The panellist shared their opinions on i) Why flexibility is interesting for households and industries? ii) How to unlock flexibility from different types of prosumers? And iii) which customers/assets have an unfulfilled potential for energy flexibility? says the Smart Innovation Norway researcher and workshop host, Farhan Farrukh.

Session 2: Flexibility markets

To start the session, an introduction about the FLEXGRID H2020 project was done as Farhan Farrukh presented the Automatic Trading Platform (ATP) and its services. As part of trends for the different flexibility solutions, an attractive presentation was shared by Morten Hagen (Head of Sales and Commercialisation, ENFO – part of Agder Energi) on EV charging in the flex market.

He deeply explained five distinct EV charging service models for housing associations and multiple-dwelling units, with pros and cons for each type. Morten also discussed how various suppliers of EV charging technologies might position themselves in the market as flexibility operators based on regulatory and technological factors. The presentation included ENFO’s experiences working in the flexibility market for commercial purposes and their role in the HouseholdFlex project with Smart Innovation Norway.

Hallstein Hagen, Senior Consultant at NODES. PHOTO: Anja Lillerud

To bring the discussion towards a market side of the flexibility value chain, Hallstein Hagen (Senior Consultant) and Gesa Milzer (Project Manager) at NODES explained where NODES, as a market operator fits in the flexibility value chain.

They shared experiences from NODES demonstration- and research projects as well from the NODES platform and its use in the NorFlex project. The project results were described by NODES which covered issues such as the local, regional, and national markets, TSO/DSO cooperation, and process automation. The main message was to increase market participation by several flexibility suppliers and buyers to enhance the learnings of participating in a flexibility market.

Regulations for energy

Alexander Kellerer, adviser at the Norwegian Energy Regulatory Authority (NVE-RME). PHOTO: Anja Lillerud

To close the discussion around the flexibility markets, Alexander Kellerer, adviser at the Norwegian Energy Regulatory Authority (NVE-RME), presented the existing and upcoming regulations for energy, the European Framework Guideline on Demand Response. How should DSO and TSO coordinate the interaction between wholesale and local markets? Alexander summarised the proposal by the Agency of Cooperation of the Electricity Regulators (ACER) with respect to the Framework Guideline on Demand Response. He presented the recommendations that have been put forward for enabling smaller assets to participate in commercial markets, along with outlining how the balancing markets are anticipated to change gradually in the upcoming years within the context of the Nordic Balancing market model. Alexander also reviewed some current obstacles to demand-side flexibility in the Nordic balancing markets.

Ending: Panel discussion

Upper left: Torben Bach Pedersen, Isidoros Kokos, Dr Prodromos Makris and Geza Milzer. On stage from left to right: Morten Hagen, Hallstein Hagen and Alexander Kellerer. PHOTO: Anja Lillerud

Finally, the panel discussion on standardisation and policy aspects around flexibility markets was joined by FlexCommunity members, where Isidoros Kokos (R&D professional at Intracom Telecom) and Torben Bach Pedersen (Professor at Aalborg University and Co-founder & CSO of Flexshape) joined the discussion. The panel was facilitated by Dr Prodromos Makris (Senior Researcher at the National Technical University of Athens (NTUA)), and the Norwegian participants (ENFO, NODES, and NVE) joined the discussion to share their insights on the need for standardised vs non-standardised products for flexibility markets. The panel also highlighted the auction (pay as clear) vs continuous (pay as bid) markets in the flexibility platforms. According to the panellist, market manipulation is not a big challenge for the flexibility market today; instead, the main challenge is more participation of flexibility suppliers and buyers in the market.

The idea of the event was to share, communicate and disseminate knowledge and try to see what better we can do when it comes to offering flexibility and the role of the flexibility market.

– Connecting national and international projects like this is an essential part of Smart Innovation Norway’s role, says Farrukh.

FLEXGRID Demo Day

The FLEXGRID project ends in September 2022, and the goal is to maximise the impact of project results on various actors in society. A final FLEXGRID event is planned for 26 September, which will focus on all the tools developed by the FLEXGRID project.

The final event will be both physically and online and open for everyone to join. To get the most out of the event, please reserve your physical seat in Halden and benefit from the opportunity of Smart

Nearly 70 attendees were on-site and online on the FLEXGRID webinar “Energy flexibility – from customer to market”. PHOTO: Anja Lillerud

Here are the presentations from the webinar:

NCE Smart Energy Markets ønsker Nettpartner velkommen i klyngen!

Infrastruktur


Selskap: Nettpartner AS, www.nettpartner.no
Hvem: Per Åge Nymann, Markedsdirektør
Antall ansatte: Underkant av 500

NCE Smart Energy Markets er i kjernen av de utfordringene mange bedrifter og offentlige virksomheter står midt i i dag. Vi skal bidra til det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser, og sikre at vi klarer å jobbe for nullutslipp, effektiv bruk av energi og finne nye bærekraftige løsninger. Her er Nettpartner et viktig bidrag inn i klyngen med sin kunnskap og kompetanse og et ønske om at vi skal finne nye løsninger. Her kan det være prosjekter som har fokus på utslippsfrie byggeplasser, men også andre utfordringer som går på energitilgjengelighet, sier Eli Haugerud, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets.


Vi er svært glade for å ønske Nettpartner velkommen som ny partner i NCE Smart Energy Markets!

La oss introdusere klyngepartner Nettpartner med noen kjappe fakta fra Per Åge Nymann, Markedsdirektør:
 • Hva gjør dere i selskapet, og hva er din rolle? Bygger og drifter samfundskritisk infrastruktur. Primært jobber vi med fremføring av elektrisk energi for Jernbane og Norske nettselskaper. Vi ønsker også å ta en rolle innen det grønne skifte. Da selvsagt innen vår kjernevirksomhet.
 • Hvilke målsetninger har dere fremover? Vårt mål er å bli en solid aktør innen det grønne skifte.
 • Hvorfor velger dere å bli partnere i NCE Smart Energy Markets, og hva er deres nåværende eller potensielle plass i økosystemet? En spennende klynge med fokus på fremtidig utvikling. Nettpartner er en energientreprenør. Primært er vi en utførende enhet som jobber på entrepriser mot aktuelle infrastruktureiere. I tillegg jobber vi med flere utviklingsprosjekter. Et prosjekt er elektrifisering av utslippsfrie byggeplasser.
 • Hva slags type samarbeid kan være interessant for dere? Delta i diskusjons/utviklingsteam med vår kompetanse innen elektrisk infrastruktur. Ved behov bistå klyngen med vår utførelseskompetanse.

Leading the way regarding energy flexibility

Renewable energy resources are the future, but at the same time uncertainties regarding predictions and availability arise. How can businesses, public institutions and private households relate to the transition in best possible way, and what possibilities are there in this new market accruing?

Watch the recording from the event “Energy flexibility – From customer to market”


We cannot promise to give you all the answers to the above mentioned and other related questions, but we can guarantee you interesting discussions and the latest news regarding these topics at our webinar «Energy flexibility – from customer to market» on September 20, 2022.

Through the Smart Innovation Norway cluster NCE Smart Energy Markets, cluster members have a unique access to knowledge, new research, and updates from the national and global energy market.

As partner in several energy-related EU projects, the company’s researchers are some of those who lead the way through the green transition, and they are eager to share their competence using webinars, workshops, and conferences.

– One of our areas of expertise is the energy domain in the interface between IT and electricity, and events like this are a great opportunity for Smart Innovation Norway to show that we are one of the leading Norwegian companies when it comes to EU research, says energy systems researcher Olav Henrik Skonnord.

He knows the Flexgrid project well after working on it for some years and is among the organizers of the webinar together with NCE Smart Energy Markets.

The webinar will be taking place in Smart Innovation Arena or online

 – Lack of information

Energy flexibility can be a source to revenue for companies, still only a very few businesses utilize the possibilities that lie in the technology already developed. Why is that?

– The answer is complex and diverse, but one significant reason is lack of information. And that is something Smart Innovation Norway is in the position to do something about, says Skonnord.

World society must prioritize energy flexibility, that is undiscussable. Statnett has distinctly signalized the necessity of increasing the amount renewable energy resources as solar power and wind power, and as these resources seize a larger part of the power production, the more need of consumer response.

That means Statnett will be needing more energy flexibility in near future.

– When looking to our neighbour countries with less hydropower than Norway, the energy flexibility providers profits more because of larger amount of intermittent renewable energy resources, states Skonnord.

Automatically generated

So, energy flexibility is one of the crucial factors to a successful green shift. Then, why is the new technology so difficult to implement?

Social behaviour is part of the answer. It is extremely hard to change consumers’ habits if their comfort and effort in everyday life are threatened or reduced.

Also, so far no one has managed to develop a profitable business model utilizing the room of possibilities lying in the gap between costumer and market.

– Energy flexibility means that energy consumption is done at the most favourable time of the day. The flexibility must be automatically generated without requiring any actions from the customer, and an incentive to private households can be a discount on the electricity invoice, explains Skonnord.

Business opportunities

The efficiency of energy flexibility is according to the quantity and quality of energy flexibility. You need either a few huge companies or an enormous number of households that offer their flexibility, to have any effect. But how is the flexibility gathered and who collects it?

An aggregator like Enfo, whose Head of Sales and Commercialization, Morten Hagen, will be speaking at the webinar, have a huge potential when it comes to minor actors like private households or small business who want to offer their energy flexibility.

– Enfo makes business by being a trader of flexibility on behalf of several minor providers, Skonnord explains.

To enable households to be energy flexible, the buildings need multiple smart installations which can respond to the market at the same time.

Futurehome is a provider of such smart installations and is coordinating with actors like Enfo to make as many installations as possible react simultaneously when needed. Fridtjof Okkenhaug, Product Manager Energy og Program Manager R&D at Futurehome, is one of the speakers at the webinar.

– A crucial aspect for Futurehome, is to attain energy flexibility without compromising the customers’ comfort or requiring any manual interventions, comments Skonnord.

Large companies can be great providers of energy flexibility, and often they utilize the opportunity through an aggregator.  

Better understanding

Being aware of the energy situation and knowing the opportunities of flexibility are two essential factors to identify whether your business can make revenue on energy flexibility or not.

After attending Smart Innovation Norway’s webinar together with partners in the Flexgrid project and collaborative companies, the participants will have a better understanding of the topic.

In addition to the companies mentioned, Senior Consultant Hallstein Hagen and Gesa Milzer from the market operator NODES AS will be attending telling about how NODES has developed an integrated marked design and an integrated marketplace for flexibility trading at any level of the grid.  

Alexander Kellerer is an advisor at Norwegian Energy Regulatory Authority and will update on the European Framework Guideline on Demand Response, and Stig Ødegaard Ottesen, Section Head Energy Market Research at Smart Innovation Norway will be presenting the ASKO electrifying project which focuses on how unnecessary grid reinforcement can be avoided in a way that is sustainable both for ASKO, who is electrifying of 125 trucks, and the grid company through technology and business innovation?

Lokale energisamfunn – hvordan kommuner kan tilrettelegge

Nasjonale, regionale og kommunale klimamål krever en total transformasjon av dagens energisystemer og produksjon av fornybar energi regnes som en av de viktigste handlingene i denne prosessen. Imidlertid fører den pågående elektrifiseringen av forskjellige sektorer til en stor økning i strømbehovet og krever mer fornybar kraftproduksjon. Disse endringene medfører press på infrastrukturen, kostbare investeringer og utfordrer driften av distribusjonsnettene.

Energisamfunn

Det er derfor nødvendig å redusere og optimalisere hver enkeltes energiforbruk. Etablering av lokale energisamfunn, som avlaster nettdriften, kan være et steg i riktig retning.

Hva er lokale energisamfunn (LEC)?

Lokale energisamfunn er når flere enkeltpersoner, husholdninger eller aktører går sammen og produserer og lagrer strøm lokalt, slik at nettselskapet vil kunne drifte nettet uten å måtte investere i kostbar infrastruktur. Gitt at produksjon og lagring skjer innenfor kretsen av en og samme nettstasjon, skapes det muligheter for forbedret overvåking og lokal handel. Disse åpner for en gunstigere nettdrift og for opprettelse av forretningsmodeller som tilrettelegger for bruk av smart nett teknologi, distribuert fornybar energiproduksjon og lagring.

Gevinster

For at kommuner skal nå sine klima- og miljømål kreves det økt lokal produksjon av fornybar energi. Fornybar energi reduserer utslipp av klimagass og ved utnyttelse av områder som allerede er berørt av mennesker reduseres behovet for inngrep i naturen.

Når flere enkeltpersoner, husholdninger eller aktører går sammen vil det være økonomisk mulig for flere å produsere sin egen energi. Ved å dele energien lokalt er forbrukere i større grad sikret at strømmen som konsumeres kommer fra fornybare kilder, og felles eierskap gjør det mulig å påvirke beslutningstakingen lokalt.

For nettselskaper vil lokale energisamfunn kunne bidra med bedre lokal koordinering av ressurser, balansering av produksjon og forbruk, og gjøre forbrukerfleksibilitet mer tilgjengelig. Dette vil minske belastningen på nettet både i perioder når forbruket er høyt, og i perioder med høy produksjon. På denne måten kan det eksisterende kraftnettet utnyttes bedre, og behovet for reinvesteringer vil kunne utsettes. Lokale energisamfunn som erstatning for tradisjonelle nettinvesteringer kan være en kostnadseffektiv løsning, og vil dermed kunne være økonomisk gunstig også for nettkunder utenfor lokale energisamfunnet. Andre faktorer som kan være fordelaktig for kraftsystemet og nettselskapene er økte muligheter for innovasjon hos nettkunder, mindre overføringstap når mer energi produseres lokalt, samt mulighetene et lokalt energisamfunn gir deltagere til å få bedre innsikt i kraftsystemet.

Utfordringer

For å kunne produsere strøm sammen i et lokalt energisamfunn og selge denne produksjonen til strømselskap/ nettselskap, må følgende elementer være på plass:

 • Muligheter innenfor regelverk
  • 5.juli 2022 – Regjeringen legger frem et fritak, som gjør at borettslag skal få dele egen fornybar strøm mellom bygg og leiligheter uten at beboerne må betale elavgift og nettleie, selv om strømmen er innom elnettet. Dette gjelder også for næringsbygg

   I praksis har det ikke noe å si hva slags hus det er snakk om, så lenge det er innenfor samme eiendom. Eks: Leilighetsbygg der boenhetene er på samme eiendom, næringsbygg med flere målere på samme eiendom, borrettslag bestående av flere hus på samme eiendom, gårdsbruk med flere bygninger (og kanskje flere målere) på samme eiendom.
  • 27.juli 2022 – Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) å sende forslag til forskriftendringer på høring for å innføre ny modell for deling av overskuddsproduksjon
  • 5.juli 2022 – På vegne av Finansdepartementet sendes forslag til endringer i forskrift om særavgifter på høring. Forslaget gjelder fritak for kraft fra fornybare energikilder som brukes på samme eiendom
 • Fysiske attributter som enheter for produksjon og eventuelt lagring, infrastruktur lokalt og mot nett.
 • Digitale verktøy som styringssystemer og levering av lovpålagt informasjon (eks. til Elhub) og håndtering (eks. balansering), fordeling internt i eget nett osv.
 • Avtaler mellom produsenter, forbrukere, strøm-/ nettselskap, aggregator etc.

Dersom økonomiske fordeler for medlemmer av lokale energisamfunn fører til en økt økonomisk belastning for resterende nettkunder kan utviklingen gå i feil retning. Lokale energisamfunn vil også kunne belaste nettet ytterligere dersom lokal energisamfunnets ønsker om å maksimere profitt eller selvforsyningsgrad går på bekostning av hva som er gunstig for kraftsystemet. For å utnytte de mulighetene som ligger i lokale energisamfunn og sikre sikker og rettferdig drift, vil det være helt nødvendig med et godt samspill mellom nettselskap og lokale energisamfunn.

Hvordan kan kommuner tilrettelegge?

Kommunen bør jobbe mer med lokalt engasjement og tilrettelegging for lokale forutsetninger og kompetansebygging. Det finnes mange måter og nivåer innbyggere og husholdninger kan involveres i lokale energisamfunn:

Individuell deltagelse

Innbyggere eller husholdninger kan bidra ved kjøp av grønn energi, støtte/deltakelse i energirenovasjoner, engasjement i bærekraftig livsstil og aktiv deltakelse i design og drift av lokale energisamfunn.

Lokale energi initiativer

Innbyggere og husholdninger kan engasjerer seg i energisystemet gjennom kollektive tiltak. Dette kan være alt fra å motivere naboer til energisparing, til å bli aktive markedsenheter som en del av et lokalt energisamfunn. Per i dag gjelder de foreslåtte endringene for deling kun for en eiendom (samme gårds og bruksnr). Det kan være veldig interessant å jobbe videre med å få lov å dele produksjon i et nabolag evt som en prøve ordning for å fordele kostnad mot nettselskap osv. Dette er et interessant prosjekt for forskningsavdelingen og noen av kundene i NCE.

Energiborgerskap gjennom lokale energifellesskap

Clean Energy for all Europeans-pakken gir innbyggere mulighet til å innta en sentral rolle i lokale energisamfunn. Norske Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fremla rapporten «Ordning for deling av fornybar kraftproduksjon» i august 2021. I juli 2022 fikk RME i oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) å sende forslag til forskriftendringer på høring for å innføre ny modell for deling av overskuddsproduksjon. Forslaget beskriver hvordan avregningsforskriften og forskrift om kontroll av nettvirksomhet kan tilrettelegge for at kunder innenfor samme eiendom skal kunne dele produksjon. Dette innebærer at der flere kunder deler et tilknytningspunkt til nettet, kan de produsere og fordele energi seg imellom, før de sender strøm ut på nettet som en plusskunde. En typisk organisering for flere kunder bak ett tilknytningspunkt er borettslag. Det innebærer at dersom strømmen må gjennom målepunktet, er den ikke lenger delbar utenom nettet, og normale regler for bruk av strøm fra nettet tilkommer. Ett tilknytningspunkt gjelder for én eiendom, et gårds- eller bruksnummer. Hvordan beregning og fordeling bak tilknytningspunktet skal foregå, vurderes i RME sitt høringsdokument: Lik fordeling, valgfri fordelingsnøkkel eller dynamisk fordelingsnøkkel. Per dag er kun disse praktisk mulig å gjennomføre i elhub. Utvikling av flere typer fordeling krever forskning, noe Smart Innovation Norway kan involveres i.

Energifellesskap som, eller med, aggregatorrolle

Distribuerte energiressurser (Distributed energy resources, DER) er små og mellomstore kraftressurser knyttet til distribusjonsnettet. Aggregatorer samler DER-er for å engasjere seg som en enkelt enhet – et virtuelt kraftverk – i kraft- eller reservemarkeder. Tjenestene de kan tilby er fleksibilitet i form av lastforskyvning eller kutt i forbruk. Dette kan brukes av Statnett til frekvensbalansering eller av det nettselskapet ved lokale nettutfordringer.

Har du mer spørsmål rundt temaet, ta gjerne kontakt med en av oss i Smart Communities.